Wednesday, November 16, 2011

Kitab Nasha-ih al-'Ibad

Kitab Nasha-ih al-‘Ibad Fi Bayan  Alfaz Munabbihat ‘Ala  al-Isti’dad  Li Yawm al-Ma’ad


                                                                                                                                                                                                                

Kitab Nasha-ih al-‘Ibad  fi Bayan Alfaz Munabbihat  ‘Ala  al-Isti’dad li Yawm al-Ma’ad  merupakan karya al-Sheikh al-‘Allamah Abu Abd al-Mu’thi  Muhammad Nawawi  bin ‘Umar al-Banteni al-Jawi. Seorang ulama nusantara yang terkenal pada abad ke 19 Masihi. Beliau dilahirkan  di Kampung Tanara, Serang, Banten, Indonesia pada tahun 1815 M/1230 H. Pada tanggal 25 Syawal 1314 H/1897 SyeikhMuhammad Nawawi telah menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun. Ia dimakamkan di Perkuburan al-Ma’la dekat makam Siti Khadijah, Ummul Mukminin istri Nabi saw.

Kitab Nasha-ih al-‘ibad merupakan syarah atau huraian kepada kitab Munabbihat  ‘Ala  al-Isti’dad li Yawm al-Ma’ad karya ulama hadis terkenal al-Imam al-Hafiz al-Syeikh Syihabuddin Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad al-‘Asqalani al-Syafi-‘i  [773-852 H ]  yang mengandungi himpunan hadis dan atsar  yang disusun mengikut urutan angka.

Kitab Munabbihat  ‘Ala  al-Isti’dad li Yawm al-Ma’ad

Nama kitab karya Ibn Hajar al-‘Asqalani ini, diambil dari muqaddimah pengarangnya;

“….Inilah “ Munabbihat  ‘Ala  al-Isti’dad li Yawm al-Ma’ad ” ( beberapa peringatan untuk persediaan menghadapi hari kiamat )”

Ibn Hajar al-‘Asqalani menerangkan ringkasan kandungan kitabnya;

“ ..maka sesungguhnya sebahagian daripada peringatan itu, ada terdiri dari dua unsur, tiga unsur sehingga ada yang mengandungi sepuluh unsur. Jumlah makalahnya 214, jumlah hadisnya 45, dan bakinya adalah atsar [ kata-kata Sahabat ]”.

Kitab Nasha-ih al-‘Ibad  fi Bayan Alfaz Munabbihat  ‘Ala  al-Isti’dad li Yawm al-Ma’ad

 Syeikh Muhammad Nawawi al-Jawi telah menamakan kitab syarahnya ini dengan “ Nasha-ih al-‘Ibad  fi Bayan Alfaz Munabbihat  ‘Ala  al-Isti’dad li Yawm al-Ma’ad ”  sebagaimana di muqaddimah kitabnya;

“…..Ini adalah syarah ( penjelasan ) yang saya letakkan bagi sebuah kitab yang mengandungi nasihat-nasihat  yang dikarang oleh al-‘Allamah, Syihabuddin Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad al-Syafi-‘i, yang terkenal dengan nama Ibn Hajar al-‘Asqalani al-Mishri… . Saya namakan kitab ini; “  Nasha-ih al-‘Ibad  fi Bayan Alfaz Munabbihat  ‘Ala  al-Isti’dad li Yawm al-Ma’ad ”  . Dan saya memohon kepada Allah yang Maha Pemurah, semoga member manfaat dengan sebab kitab ini kepada kaum muslimin dan semoga Allah menjadikannya sebagai simpanan pada hari kiamat ”

Beberapa maklumat cetakan kitab ini;

  1. Saya hanya menemui sebuah kitab ini dalam bahasa asalnya ( bahasa’Arab ), berikut butirannya;
 -          Judul Kitab : Syarh Nasha-ih al-‘Ibad.
-          Penerbita; Maktabah Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah Indonesia.
-          Bil. Halaman; 80 halaman.
-          Bentuk cetakan;  dicetak seperti kitab kuning / ktab jawi yang biasa beredar di pasaran.

  1. Terjemahan kitab yang ada dalam koleksi saya;
 -     Judul Kitab: Dicetak di kulitnya dengan tulisan Arab “ Nasha-ih al-‘Ibad ”, kemudian dibawahnya disebutkan “ Terjemah Nashaihul Ibad ”  ,  memuatkan 208 makalah, 1072 butir  nasihat bagi hamba Allah ”.
                                                                                                                                                                                               
-          Terbitan: Pustaka Amani – Jakarta , Cetakan 2, 2002.

-       Disebutkan di bahagian atas covernya Ibnu Hajar al-Asqalani dan di halaman dalamnya disebutkan Karya: Ibnu  Hajar al-‘Asqalani, Syarah: Muhammad Nawawi bin ‘Umar.
-        Penterjemah:  Drs. I. Solihin
-       Bil. Halaman;  335 halaman.
-       Matan/redaksi  asal kitab al-Munabbihat dalam bahasa ‘Arab dikekalkan dan terjemahannya di letakan bersebelahan matan. Manakala terjemahan syarah/huraian oleh Syeikh Muhammad Nawawi al-Jawi diterjemahkan tanpa dilampirkan redaksi asalnya dalam bahasa Arab. Ayat al-Quran, hadis dan atsar sahabat serta pendapat ulama/hukamak yang menjadi menjadi sandaran syarahnya dikekalkan dalam bahasa Arab diberikan terjemahannya.

  1. Terjemahan kitab Nasha-ih al-‘Ibad terbitan Perniagaan Jahabersa.
 -          Judul kitab;  Nashaihul Ibad , Nasihat-nasihat agama kepada calon penghuni syurga.
-      Penyusun kitab ;  Disebutkan di covernya nama Imam Nawawi. Ada kekeliruan pada nama penyusun sebenar kitab tersebut  kerana pada pengantar penterjemah pula dicatatkan kitab ini adalah terjemahan  dari kitab “Nashaih al-Ibad fi Bayan Alfaz Munabbihat ‘Ala al-Isti’dad liyawn al-Maad” karya salah seorang  ulama terbilang dari Nusantara yang telah menjadi mufti tanah suci Mekkah tempoh dahulu. Manakala pada pengantar penyusun sendiri memperkenalkan dirinya sebagai Muhammad  Nawawi bin ‘Umar al-Jawi.  Oleh itu penyusun kitab ini bukanlah Imam al-Nawawi  atau nama penuhnya al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi al-Syafi’i ( 631-676 H), yang terkenal sebagai tonggak mazhab Syafi’I itu, tetapi  penyusun sebenar ialah al-Syeikh Muhammad Nawawi al-Jawi. Saya terfikir juga kenapa dicatat Imam Nawawi.  Adakah  ini satu tektik pemasaran semata-semata atau berlaku kesilapan editingnya. Mungkin boleh juga dikekalkan nama tersebut dengan tambahan al-Jawi di belakangnya, bagi membezakannya dengan Imam Abu zakariya Yahya al-Nawawi .
-          Penterjemah;  Abu Mazaya Al-Hafiz atau Masruhan Kyai Choteb al-Hafiz
-          Penerbit:  Perniagaan Jahabersa, cetakan 3, 2010
-          Bil. Halaman:  480 halaman.

1 comment:

  1. Kitab yang sangat baik untuk rujukan dan peningkatan ilmu serta menambahdekatkan diri dengan pencipta.

    ReplyDelete