Monday, November 14, 2011

Kitab al-Mushannaf

 
al-Mushannaf atau kata jamaknya al-Mushannafat merupakan kitab-kitab hadis yang disusun secara ringkas dalam beberapa bab fiqh dan agama. Tertib susunannya itu tidak lengkap dan tidak secara khusus. Manakala, topik yang dibentangkannya pula tidak lengkap sepertimana susunan kitab Jami’  yang merangkumi semua topik agama dalam pelbagai bidang seperti topik ilmu, iman, ibadah, jihad dan sebagainya.

Malahan, susunannya juga tidak lengkap dalam topik fiqh sepertimana kandungan yang dipaparkan dari kitab-kitab  Sunan. Kitab-kitab hadis yang dikumpul dalam bentuk mushannafat, antaranya seperti berikut:   

i)             Musannaf – Waki’ bin al-Jirah (w197H)

ii)           Musannaf – Hammad bin Salamah (w167H) 

iii)          Musannaf – al-Imam Abd al-Razzaq bin Humam al-Saghani (w211H)

iv)          Musannaf – Sulaiman bin Dawud al-‘Itki (w234H)

v)           Musannaf  – Abu Bakar Ibn Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad 
                al-Ibsi al- Kufi      (w235H)

vi)         Musannaf – Baqi bin Makhlad al-Andalusi (w276H), Ibn Hazm   
               al-Andalusi  sendiri lebih mengutamakan musnad ini dari 
               musannaf-musannaf yang lain.

Terdapat di dalam musannafat ini berbagai hadis yang bertaraf marfu’, mauquf dan juga maqthu’. Oleh itu, sebaiknya dibaca hadis yang telah ditahqiq (disemak) oleh para muhaddis seperti Syeikh Nasaruddin al-Albani rhm dan para ulama yang lain.

Semoga Allah merahmati kita dan mereka semua. Amin!

No comments:

Post a Comment