Sunday, October 2, 2016

al-Khilafiyyat (الخلافيات)


Kitab al-Khilafiyyat (الخلافيات) adalah sebuah karya fiqh perbandingan (fiqh al-Muqarin) yang susun oleh al-Imam al-Hafiz Abu Bakr Ahmad bin al-Husayn bin `Ali bin `Abdullah bin Musa al-Bayhaqi al-Naysaburi al-Khusrawjirdi al-Syafi`i al-Asy`ari (384-458H).

Dalam kitab ini al-Bayhaqi membicarakan perbezaan pendapat di antara Imam al-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah mengenai beberapa permasalahan fiqh. Perbincangan dalam kitab ini disusun berdasarkan kaedah ilmu hadis. Di mana setiap hadis yang disebutkan dalam kitab ini diterangkan kesahihan dan kecacatannya, kaedah pengumpulan antara beberapa hadis yang bercanggah, Diterangkan aspek fiqh dan usulnya, serta dihuraikan juga beberapa aspek yang berkaitan dengan bahasa Arab berdasarkan nukilan daripada para imam-imam terdahulu.

Ibn al-Subki berkata; “ Tidak ada yang mendahuluinya dalam menulis kitab seperti ini, dan tidak ada orang selepas beliau yang menyusun kitab sepertinya. Ia adalah satu kaedah yang bebas  yang disusun berdasarkan ilmu hadith yang hanya dihargai dan dikagumi oleh pakar-pakar dalam kedua-dua bidang, iaitu fiqh dan hadith. Isi kandungannya sangat bernilai  dan bermutu ”.     

Berdasarkan kitab al-Khilafiyyat yang diterbitkan Dar al-Shumai’i, Jordan (1994), kitab ini telah ditakikkan oleh Syaikh Masyhur bin Hasan Alu Salman dan dicetak dalam 3 jilid. Kitab ini dalam bentuk fail PDF boleh dimuat turun melalui pautan http://www.archive.org/details/khela, atau secara terus di pautan;


Kitab al-Khilafiyyat ini, kemudiannnya telah diringkaskan al-Imam Ahmad ibn Farah al-Lakhmi al-Isybili al-Syafi’i (699H) dengan karyanya yang berjudul Mukhtashar al-Khilafiyyat. Kitab Mukhtashar al-Khilafiyyat ini boleh dibaca dan dimuat turun di pautan http://waqfeya.com/book.php?bid=1350.

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia

Buku Munyatul Musolli Versi Bahasa Malaysia ini adalah sebuah karya terjemahan (pengubahsuaian) dari bahasa Melayu Klasik (Patani) ke ...