Saturday, September 17, 2016

Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin


Kitab Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin (كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين) merupakan sebuah karya fiqh dalam mazhab Syafi’i yang disusun oleh al-Imam al-Hafiz Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad bin Hasyim al-Mahalli al-Mishri al-Syafi’i (791-864H), seorang tokoh ulama mazhab Syafi’i yang terkenal.

Kitab yang terkenal di kalangan ulama mazhab sebagai Syarh al-Mahalli ‘ala al-Minhaj ini, adalah sebuah kitab huraian yang agak ringkas bagi kitab Minhaj al-Thalibin karya al-Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (676H).

Berdasarkan edisi yang diterbitkan oleh Dar al-Minhaj (2013), isi kandungan kitab ini di bahagikan kepada 4 juzuz, yang dicetakkan dalam dua jilid.

Kitab ini telah mendapat perhatian para ulama dan telah diberikan komentar (hasyiah) oleh beberapa orang ulama, antaranya;

1)        Syaikh Jalaluddin Abu al-Baqa’ Muhammad bin Abdul Rahman al-Bakri al-Shiddiqi al-Mishri (891H), melalui karyanya al-Ibtihaj bi Hawasyi al-Minhaj ‘ala  Syarh al-Mahalli.

2)          Syaikh Hasan bin Ali bin Yusuf al-Haskafi al-Halabi (Ibn al-Suyufi) (925H)       

3)            Syaikh Abu al-Hasan Muhammad bin Muhammad bin Abdul Rahman al-Bakri al-Shiddiqi (952H).

4)      al-Imam ‘Amirah (‘Umairah), Syihabuddin Ahmad al-Burullusy (957H), melalui karyanya  Hasyiah ‘Amirah ‘ala Syarh al-Mahalli ‘ala Minhaj al-Thalibin.

5)            al-Imam Ahmad bi Ahmad bin Abdul Haqq al-Sunbathi (995H).

6)        al-Imam Badruddin Abu al-Fadhl Abu al-Barakat Muhammad bin Muhammad bin Ahmad (984H) –terkenal dengan nama Ibn Radiyuddin al-Ghazzi al-‘Amiri al-Qurasyi. Beliau menyusun dua buah hasyiah bagi kitab Syarh al-Mahalli ini.

7)      Syaikh Badruddin Muhammad bin Muhammad al-Kurkhi al-Bakri al-Syafi’i (1006H).

8)         Syaikh Ali al-Muniri (1014H) melalui karyanya al-Kasyf al-Mujalla fi al-Kalam ‘ala al-Minhaj  wa al-Syarih al-Mahalli.

9)           Syaikh Zainul ’Abidin bin Abdul Rauf al-Munawi (1022H).

10)    Syaikh Nuruddin Ali bin Yahya al-Zayyadi al-Mishri (1024H)  

11)     Syaikh Muhammad bin Abdullah, Ibn al-Naqib al-Beiruti al-Syafi’i (1064H), melalui karyanya Fath  al-Tajalli ‘ala al-Minhaj wa al-Mahalli.

12)       al-Imam Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi al-Mishri (1069H), melalui karyanya Hasyiah Qalyubi ‘ala Syarh al-Mahalli ‘ala Minhaj al-Thalibin.

13)    Syaikh Abdul al-Barr bin Abdullah bin Muhammad bin Ali al-Mishri al-Ajhuri (1070H).

14)         Syaikh Muhammad bin Khalaf al-Mishri al-Syazali al-Syafi’i.

Di antara hasyiah-hasyiah yang disebutkan di atas, ada dua hasyiah yang paling terkenal dan menjadi rujukan para ulama, khususnya di kalangan ulama terkemudian (mutakhir), iaitu;
      
      a) Hasyiah ‘Amirah (‘Umairah) ‘Ala Syarh al-Mahalli, karya al-Imam ‘Amirah, Syihabuddin Ahmad al-Burullusy (957H).

   b) Hasyiah Qalyubi ‘ala Syarh al-Mahalli ‘ala Minhaj al-Thalibin, karya al-Imam Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi al-Mishri (1069H).

Berdasarkan beberapa cetakan mutakhir, kedua-dua hasyiah ini telah diterbitkan bersama dalam sebuah kitab, seolah-olah kedua-duanya hanyalah satu kitab sahaja. Dalam beberapa cetakan kedudukan Hasyiah al-Qalyubi biasanya diletakkan di atas Hasyiah ‘Amirah. Oleh itu, ia telah diterbitkan dengan judul gabungan dua kitab, iaitu “Hasyiata Qalyubi wa ‘Umairah ‘ala Syarh al-Mahalli ‘ala Minhaj al-Thalibin” (حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلى على منهاج الطالبين). 

Kitab Kanz al-Raghibin ini boleh dibaca dan dimuat turun melalui pautan berikut;

       1.       http://waqfeya.com/book.php?bid=10894
       2.      http://feqhweb.com/vb/t21626.html   

       Semoga bermanfaat. 

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...