Thursday, September 8, 2016

al-Manhaj al-Qawim bi Syarh Masa-il al-Ta'lim


Kitab al-Manhaj[1] al-Qawim bi Syarh Masail al-Ta’lim atau al-Manhaj al-Qawim Syarh ‘ala al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah[2] disusun oleh  al-Imam Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad Ibn Hajar al-Haytami al-Makki al-Syafi’i (909-974H) sebagai huraian bagi kitab Masa-il al-Ta'lim (al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah) karya al-Imam Jamaluddin Abdullah bin Abdul Rahman Bafadhal al-Sa’di al-Hadhrami (850-918H).

Di antara kitab-kitab huraian (syarah) bagi kitab al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah, maka kitab al-Manhaj al-Qawim adalah kitab yang paling terkenal dan banyak menjadi rujukan para ulama mazhab. Kitab ini telah diberi komentar (hasyiah) oleh beberapa orang ulama, antaranya;

a)  al-‘Allamah al-Syaikh Muhammad bin Sulayman al-Kurdi (1127-1194H), dengan dua karyanya, iaitu “ al-Hawasyi al-Madaniyyah ‘ala al-Manhaj al-Qawim[3] dan Hasyiah al-Shughra 'ala al-Manhaj al-Qawim[4].

b) Syaikh Abdullah bin Sulaiman bin Abdullah al-Jurhazi (1128-1201H), dengan karyanya Hasyiah al-Jurhazi ‘ala al-Manhaj al-Qawim.

c)   Syeikh al-‘Allamah Muhammad Mahfuz bin Abdullah  bin Abdul Mannan al-Tarmasi (1285-1329H), dengan karyanya Hasyiah al-Tarmasi ‘ala al-Manhaj al-Qawim, atau judul asalnya Muhibah Zil Fadhl `ala Syarh al-'Allamah Ibnu Hajar 'ala Muqaddimah Bafadhal.

d)   Syaikh Shalih bin Muhammad Bafadhal al-Makkiy (1333H) dengan karyanya Hasyiah al-Maslak al-Qawim ‘ala al-Manhaj al-Qawim Syarh Masa-il al-Ta’lim.

Kitab al-Manhaj al-Qawim boleh dibaca secara online melalui pautan http://islamport.com/d/2/shf/1/15/754.htmlBerikut saya lampirkan pautan dua buah edisi terbitan kitab ini; 

1)   Kitab al-Minhaj al-Qawim Syarh ‘ala al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah fi al-Fiqh Syafi’i. Terbitan Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut - dengan cetakan pertama pada tahun 2000. Baca dan muat turun kitab ini melalui pauta http://waqfeya.com/book.php?bid=10843 atau terus di pautan https://ia801001.us.archive.org/21/items/FP70615/70615.pdf.

2)  Kitab al-Minhaj al-Qawim  fi Masa-il al-Ta’lim Syarh ‘ala al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah fi al-Fiqh al-Syaf’i. Terbitan Dar al-‘Ulum al-Insaniyyah, Damsyiq – dengan cetakan ketiganya pada tahun 1998. Baca dan muat turun kitab ini di pautan https://ia902309.us.archive.org/28/items/WAQ110533/110533.pdf.

Semoga bermanfaat.


[1] Kitab ini ada yang dicetakan dengan judul al-Minhaj al-Qawim (المنهاج القويم).

[2] Kitab ini, ada yang diterbitkan dengan  dengan menggabungkan kedua-dua judul menjadi satu judul, iaitu  al-Minhaj al-Qawim fi Masa-il al-Ta’lim ‘ala al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah fi ql-Fiqh al-Syafi’i ("المنهاج القويم في مسائل التعليم على المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي") lihat edisi terbitan Dar al-‘Ulum al-Insaniyyah, Dimasyq, cetakan 3 (1998).

[3] Ia terkenal juga sebagai Hasyiah al-Kurdi ‘ala al-Manhaj al-Qawim. Jika disebut  Hasyiah al-Kubra ‘ala al-Manhaj al-Qawim, ia juga merujuk kepada kitab ini.

[4] Ia merupakan huraian kitab al-Manhaj al-Qawim yang lebih ringkas berbanding kitab huraian sebelumnya.

No comments:

Post a Comment

Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal

Kitab Taqrib al-Tahzib fi Asma’ al-Rijal ( في أسماء الرجال التهذيب  تقريب  ) merupakan karya dalam bidang ilmu hadis yang yang khusus ...