Monday, July 28, 2014

Qawa'id al-'Aqaid


Kitab Qawa’id al-‘Aqaid fi al-Tawhid  (قواعد العقائد فى التوحيد) merupakan sebuah karya al-Imam Abu Hamid al-Ghazali (505H) yang membincangkan mengenai akidah. Imam al-Ghazali telah menyusun kitab ini sebagai sebuah kitab yang khusus menghuraikan konsep akidah menurut Ahli Sunnah wal Jama’ah. Kitab ini agak nipis jika berbanding dengan karya-karya Imam al-Ghazali yang lain. Berdasarkan kitab yang telah diterbitkan, sama ada secara berasingan dari kitab Ihya’ ‘Ulumiddin atau yang terdapat dalam kitab al-Ihya’ – kandungan kitab Qawa’id al-‘Aqaid ini - hanya merangkumi 6 halaman sahaja.

Apabila Imam al-Ghazali menyusunkan kitab induk dan karya agungnya yang berjudul Ihya’  Ulumiddin (إحياء علوم الدين), beliau telah memasukkan kitab Qawa’id al-‘Aqaid fi al-Tawhid yang telah disusunkan sebelumnya ke dalam kitab al-Ihya’ sebagai fasal pertama bagi Kitab Qawa’id al-‘Aqaid, iaitu judul yang diberikan oleh Imam al-Ghazali bagi kitab yang kedua dalam Rubu’ al-‘Ibadat (الكتاب الثاني من ربع العبادات). Dalam al-Ihya’, Imam al-Ghazali meletakkan judul fasal pertama ini dengan ungkapan[1];

فى ترجمة عقيدة أهل السنة فى كلمتى الشهادة التى هى أحد مبانى الإسلام
(Menghuraikan akidah (iktikad) Ahlus Sunnah wal Jama’ah mengenai dua kalimah syahadah, iaitu salah satu dari dasar-dasar Islam)

Kitab ini terkenal di kalangan para ulama’ selepas al-Ghazali sebagai teks rujukan bagi konsep Ahli Sunnah wal Jama’ah. Kitab ini telah mendapat perhatian yang besar di kalangan para ulama Ahli Sunnah, di mana beberapa ulama telah menyusun kitab khusus bagi menghuraikan (syarah) isi kandungan kitab Qawa’id al-‘Aqaid ini. Antara ulama yang menghasilkan karya khusus bagi menghuraikan kandungan kitab Qawa’id al-‘Aqaid ialah;

a)     al-Sayyid Ruknuddin al-Istirabadi
b)     al-‘Allamah Muhammad ‘Amin bin Shadruddin al-Syarwani
c)      al-‘Allamah al-Sayyid Muhammad bin Muhammad al-Husaini al-Zabidi
d)     Dr al-Sayyid Muhammad ‘Uqail bin ‘Ali al-Mahdali[2]

Terdapat beberapa edisi kitab Qawa’id al-‘Aqa’id ini yang telah dicetak dan diterbitkan secara berasingan[3] dari kitab al-Ihya’. Manakala edisi yang menjadi rujukan saya bagi menyiapkan catatan ringkas ini adalah edisi yang telah diedit dan dihuraikan oleh Dr al-Sayyid Muhammad ‘Uqail bin ‘Ali al-Mahdali. Edisi ini diterbitkan Darul Hadis, Kaherah dengan ketebalan 79 halaman termasuk halaman kata pengantar pentahkik, pengenalan kitab, dan halaman rujukan dan isi kandungannya.

Kitab ini juga ada diterbitkan bersama karya-karya Imam al-Ghazali yang lain dalam sebuah buku yang diusahakan oleh beberapa ulama antara;

a)   Majmu’ah Rasa-il al-Imam al-Ghazali[4]. Kitab Qawa’id al-‘Aqaid merupakan risalah yang ke empat daripada 26 buah karya Imam al-Ghazali yang dihimpunkan dalam buku ini. Kitab ini disemak dan diedit oleh Ibrahim Amin Muhammad.

b)     al-Qushur al-‘Awali min Rasail al-Imam al-Ghazali[5].


Isi Kandungan Kitab Qawa’id al-‘Aqaid ( dalam Ihya ‘Ulumiddin)…..

Kitab Qawa'id al-'Aqaid yang terdapat dalam Ihya ‘Ulumiddin telah diterbitkan secara berasingan dari kitab induknya (al-Ihya') oleh beberapa penerbitan dalam bahasa Arab. Dalam kitab ini, Imam al-Ghazali telah membahagikan perbincangan mengenai konsep akidah Ahli Sunnah wa al-Jama’ah kepada empat fasal, iaitu;

a)  Menghuraikan akidah (iktikad) Ahlus Sunnah wal Jama’ah mengenai dua kalimah syahadah, iaitu salah satu dari dasar-dasar Islam ( فى ترجمة عقيدة أهل السنة فى كلمتى الشهادة التى هى أحد مبانى الإسلام )[6]

b)     Mengenai cara beransur-ansur memberi petunjuk dan susunan tingkatan iktiqad.    (    في وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد اعلم أن ما ذكرناه في ترجمة العقيدة)   

c)      Mengenai dalil-dalil yang terang bagi akidah  ( في لوامع الأدلة للعقيدة التي ترجمناها بالقدس)[7]

d)   Mengenai Iman dan Islam, serta hubungan antara keduanya dan berkaitan dengan bertambah dan berkurang nya iman.
)في الإيمان والإسلام وما بينهما من الاتصال وما يتطرق إليه من الزيادة والنقصان ووجه استثناء السلف فيه               (

Dalam kitab ini, al-Ghazali menerangkan mengenai pegangan sebenar golongan Ahli Sunnah wal Jamaah,  yang terdiri dari kalangan salaf dan khalaf. Imam al-Ghazali menerangkan cara yang telah diteladani golongan salaf dalam berakidah yang tepat sebagaimana yang diterima daripada Rasulullah saw.

Satu kitab yang patut dibaca dan dipelajari isi kandungannya. Sekadar pengamatan saya yang terhadnya ini, kitab al-Qawa’id al-‘Aqaid yang lengkap sebagaimana dalam kitab al-Ihya’ ini belum lagi diterbitkan dalam bahasa Melayu / Indonesia secara berasingan dari kitab al-Ihya’. Wallahu a’lam.

Saya berpendapat terjemahan kitab ini yang merangkumi semua fasal yang dibincangkan dengan panjang lebar oleh Imam al-Ghazali perlu diterbitkan segera secara berasingan dari kitab induknya, bagi memudahkan umat Islam mendapat manfaatnya.

Bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai kitab ini, sila baca kitab Qawa’id al-‘Aqaid, terbitan Darul Hadis, Kaherah yang boleh dimuat turun di pautan

Semoga catatan ringkas ini bermanfaat.[1] Ihya’ ‘Ulumiddin.Kaherah: Maktabah Mishr,1998,  hal. 120-125.
[2] Beliau telah membuat kajian dan tahqiq terhadap teks (nas) kitab Qawa’id al-‘Aqaid serta membuat huraian isi kandungannya. Lihat Kitab Qawa’id al-‘Aqaid, yang diterbitkan oleh Darul Hadis, Kaherah.
[3] Namun begitu setelah diteliti kandungan beberapa kitab yang diterbitkan ia merupakan Kitab al-Qawa’id al-‘Aqaid lengkap merangkumi 4 fasal yang terdapat dalam Ihya’ ‘Ulumiddin.
[4] Majmu’ah Rasa-il al-Imam al-Ghazali. Beyrut: Darul Fikr, cetakan 1 - 1996, hal. 160-164, Juga cetakan al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, Mesir: hal. 174-177.
[5]  al-Qushur al-‘Awali min Rasail al-Imam al-Ghazali. Kaherah: Maktabah al-Jundi.
[6] Iaitu asalnya merupakan kitab Qawa’id al-‘Aqaid yang disusun oleh Imam al-Ghazali sebelum penyusunan kitab al-Ihya’ sebagaimana yang diterangkan sebelum ini.
[7] Kandungan fasal ke tiga ini juga asalnya merupakan sebuah kitab yang disusun oleh al-Ghazali secara berasingan sebelum penyusunan kitab al-Ihya’. Imam al-Ghazali menyebut judul kitab beliau ini nama al-Risalah al-Qudsiyyah fi Qawa’id al-‘Aqaid. Namun apabila beliau menyusun kitab al-Ihya’, kitab ini juga telah digabungkan ke dalam kitab ini. 

No comments:

Post a Comment