Saturday, June 16, 2012

AL-MUHAZZAB FI FIQH AL-iMAM AL-SYAFI'I


Kitab al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i (المهذب في فقة الإمام الشافعي) merupakan sebuah karya fiqh terpenting dalam mazhab Syafi’i. Kitab ini disusun oleh al-Imam Imam Abu Ishaq  Ibrahim al-Syairazi al-al-Fairuzabadi (393-476H).

Menurut Dr. Muhammad al-Zuhaili, kitab ini adalah rujukan utama dalam mazhab Syafi’i sampai kurun ke 6 hijriah.  Kitab ini adalah salah satu kitab termasyhur di kalangan Syafi’iyyah selain kitab al-Mukhtashar  karya Imam al-Muzani, al-Wasith dan al-Wajiz karya Imama al-Ghazali serta al-Tanbih yang juga karya Imam al-Syirazi, pengarang kitab al-Muhazzab ini. Imam al-Nawawi ketika berbicara tentang kitab-kitab dalam mazhab Syafi’i berkata “Dari sekian banyak kitab-kitab fiqh dalam mazhab Syafi’i, ada 2 kitab yang sangat masyhur sehingga dijadikan bahan ajar di majelis-majelis serta menjadi kajian para peneliti. Kitab tersebut adalah al-Muhazzab karya Imam al-Syirazi dan al-Wasith karya Imam al-Ghazali”.

Dalam khazanah fiqh mazhab Syafi’i, kitab al-Muhadzzab merupakan  salah satu di antara kitab-kitab Safi’iyyah yang menjadi kitab induk selepas kitab-kitab yang ditulis oleh para murid dan perawi Imam Syafi’i, iaitu Imam al-Rabi’, Imam al-Muzzani, Imam al-Buwaithi dan Imam al-Harmalah.

Tentang penulisan kitab ini, Imam Abu Ishaq al-Syairazi berkata;

Dalam kitab al-Muhazzab ini, Insya Allah saya akan menyebutkan usul dan kaedah dasar dalam Mazhab Syafi’i beserta dalil-dalilnya. Tak lupa pula saya sebutkan beberapa masalah furu’ (cabang) yang dihasilkan usul tersebut lengkap berserta illatnya”.

Di sini jelas sekali tujuan beliau menulis kitab ini,  adalah sebagai usaha untuk menjelaskan usul dan kaedah asas dalam mazhab Syafi’i yang lengkap dengan dalilnya. Hal ini sangat penting sekali terutama dalam tujuannya untuk membezakan mana pendapat yang sah dikategorikan sebagai pendapat mazhab Syafi’i dan mana yang bukan.

Kitab al-Muhazzab ini –sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Syairazi- mula  ditulis pada tahun 455 H dan selesai pada hari Ahad pada akhir bulan Rajab tahun 469H. Pada era yang sama, Imam Haramaini Abu al-Ma-‘ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini (419-478H), seorang tokoh ulama mazhab Syafi’i juga telah menulis kitab monumentalnya Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Mazhab. Pada masa tersebut, dua kitab ini (al-Muhazzab dan Nihayah al-Mathlab) adalah rujukan paling unggul dan utama dalam fiqh Syafi’i.

Dalam kitab ini, Imam al-Syirazi telah menyebut Qawl-Qawl (pandangan) Imam al-Syafi’i yang diriwayatkan oleh empat orang murid utama beliau, sehingga dapat dijumpai beberapa versi Qawl Imam al-Syafi’i yang berbeza,  sesuai dengan riwayat yang disampaikan oleh keempat-empat imam (perawi) tersebut. Contohnya; Dalam Bab Thaharah: mengenai benda suci yang boleh merosakkan kemutlakan air dan yang tidak; para perawi menukilkan pandangan yang berbeza; Imam al-Buwaithi mengatakan bahawa air tersebut tidak dapat digunakan untuk berwuduk, seperti air yang tercampur minyak za’faran. Sementara Imam al-Muzani memperbolehkan wuduk dengan air tersebut, kerana perubahan air itu sebab berdampingan saja (tidak bercampur) beliau meng-ilhaq-kannya dengan air yang berubah sebab berdekatan dengan bangkai.

Dalam bahagian lain, juga akan dijumpai periwayatan yang bertentangan dengan kaedah-kaedah mazhab dan usul. Dalam kes seperti ini  biasanya  Imam al-Syairazi akan menjelaskan bahawa Qawl ini adalah khatha’, gholath, naql sayyi’. Laisa bi syai’, atau syaz wa dha’if. Perbezaan-perbezaan seperti ini bukanlah perkara yang menghairankan, kerana para Sahabat juga ada meriwayatkan hadis-hadis yang berbeza dalam suatu permasalahan dari Rasulullah saw.

Mentode Kitab al-Muhazzab

Metode penyampaian kitab ini secara umumnya adalah sebagaimana kitab-kitab fiqh yang lain. Ringkasan kandungan kitab ini adalah seperti berikut;

       a)     Ibadat : Thaharah, Shalat, Jenazah, Zakat, Puasa, I’tikaf dan Haji.

      b)     Muamalat : Buyu’, Gadai, Shuluh, Hiwalah, Dalman, Syirkah, Wakalah, Wadi’ah, ‘Ariyah, Ghashab, Syuf’ah, Qirodh, Musaqah, Ijarah, Perlumbaan, Ihya al-Mawat, Luqathah, Laqith, Wakaf, Hibah, Wasiat, Perbudakan, Mukatab, Ummul Walad, Fara-idh, Nikah, Mahar, Khulu’, Thalaq, Ila’, Zihar, Li’an, Sumpah, Iddah, Penyusuan dan Nafkah.

      c)      Jinayat : Diyat, Pemberontak, Peperangan, Hudud, Qodlo’, Persaksian dan Iqrar.

Terdapat beberapa ciri-ciri khusus yang terdapat dalam kitab al-Muhazzab, antaranya;

     a)     Perkataan Imam al-Syairazi (قال في الحرملة), maksudnya Imam al-Harmalah meriwayatkan Qawl (perkataan) Imam Syafi’i dalam kitab Mukhtashar al-Harmalah. Manakala jika Imam al-Syirazi menyebut (  قال في البويطي) maksudnya Imam Buwaithi meriwayatkan Qawl (perkataan) Imam al-Syafi’i dalam kitab Mukhtashar al-Buwaithi.

     b)     Imam al-Syairazi selalu menggabungkan  dalil naqli bersama dalil aqli, gaya ini sebagai ciri khas mazhab Syafi’i yang terkenal dengan mazhab yang menggabungkan metode Ahlu al-Ra’yi Ahlu al-Hadits.

Kitab-kitab yang berkaitan dengan kitab al-Muhazzab

Kitab al-Muhazzab mendapat perhatian yang besar dari para ulama. Ia menjadi rujukan dan bahan kajian ilmiah para ulama, sehingga muncul banyak karya ilmiah yang didasarkan darinya baik berupa ringkasan, syarah, hasyiah, kritikan, tahqiqan, penjelasan terhadap kalimat-kalimat, takhrij hadis dan atsar dan lainnya.  Di antara para ulama dan karya-karya tersebut adalah;

1.       al-Qadhi Abu ‘Ali al-Hasan bin Ibrahim bin ‘Ali bin Barhun al-Fariqi (433-528H) melalui karya Fawa-id  ‘ala al-Muhazzab.

2.      Abu Muhammad Abdullah bin Yahya bin Abi al-Haytsam al-Sha’abi al-Yamani (553H) melalui karyanya yang berjudul Ghayah al-Mufid wa Nihayah al-Mustafid fi al-Kalam ‘ala  al-Muhazzab.

3.      Abu Husain Yahya bin Abu al-Khayr bin Salim al-‘Imrani al-Yamaniy  (489-558H) melalui beberapa karyanya, iaitu; al-Bayan Fi Mazhab al-Syafi‘i, Musykil al-Muhazzab (Bayan ma Asykala min al-Muhazzab) dan Radd al-Su-al ‘amma fi al-Muhazzab.

4.      Hamalul Islam Abu Qasim Umar bin Muhammad bin Ahmad / Ibn al-Bazri (560H)  melalui karyanya yang berjudul Hill Isykalat al-Muhazzab.

5.      Ibn Abu ‘Ashrun, Abu Sa’ad Syarafuddin Abdullah bin Muhammad bin Hibatullah bin al-Mutahhar bin  ‘Ashrun (493-585H)  melalui karyanya yang berjudul  al-Muzahhab Fi Gharib al-Muhazzab.

6.      Muntajibuddin Abu al-Futuh, As’ad bin Mahmud bin Khalaf al-‘Ijliy                     al-Ashbahani (515-600H) yang berjudul Syarh al-Muhazzab.

7.      Dhiya-uddin Abu ‘Amru ‘Utsman bin ‘Isa Dirbas al-Kurdi al-Huzbani al-Maraniy al-Mishri (516-602H), melalui karyanya yang berjudul al-Istiqshak Syarh al-Muhazzab.

8.     Muhammad bin Ahmad Baththal al-Rakabiy   (630H), melalui karyanya yang berjudul Nuzhum al-Musta’zib Fi Syarh Gharib al-Muhazzab.

9.      al-Qala-‘i, Muhammad bin ‘Ali bin Abi ‘Ali al-Qala-‘i al-Yamaniy (630H), melalui beberapa karyanya, iaitu Ihtirazat al-Mazhab,  al-Mustaghrib fi al-Muhazzab dan  Kanz al-Huffazh fi Ghara-ib al-Alfazh al-Muhazzab.

10.  Syamsuddin Abu ‘Abdullah Muhammad bin Mu’in bin Sulthan al-Syaibani al-Dimasyqi (640H), melalui karyanya berjudul  al-Tanqib ‘ala al-Muhazzab.

11.   Ya’qub bin Abdul Rahim bin Ibn ‘Ashrun (665H) melalui karyanya  al-Masa-il ‘ala al-Muhazzab
    
12.  Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (631-676H) melalui karyanya al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab (المجموع شرح المهذب) dan Nukat al-Muhazzab.

13.  Abu al-Zabih Isma’il bin Muhammad bin ‘Ali al-Hadhrami (676H) melalui karyanya  Syarh al-Muhazzab.

14.  Muhibbuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Abdullah al-Thabariy (615-694H) melalui karyanya al-Thiraz al-Muzahhab (Mukhtashar al-Muhazzab).

Di antara kitab syarah-syarah (huraian) yang tersebut di atas, yang paling terkenal dan menjadi rujukan utama para ulama mazhab Syafi’i dan para ulama lainny adalah kitab al-Majmu’ (المجموع)  karya al-Imam al-Nawawi rahimahuLlah. 

Kitab al-Muhazzab versi file PDF boleh di baca dan dimuat turun melalui pautan 

Semoga bermanfaat,

No comments:

Post a Comment