Tuesday, July 26, 2016

MUKHTASHAR AL-TABRIZI (مختصر التبريزي )


Kitab Mukhtashar al-Tabrizi ‘ala Mazhab al-Imam al-Syafi’i (مختصر التبريزي على مذهب الإمام الشافعي) adalah antara kitab mukhtashar (ringkasan) fiqh Syafi’i yang terkenal di kalangan para ulama mazhab. Kitab ini disusun oleh al-Imam Aminuddin Abu al-Khayr Muzaffar bin Abu Muhammad bin Ismail al-Rarani al-Tabrizi (558-621H) sebagai ringkasan (mukhtashar) bagi kitab al-Wajiz fi al-Fiqh al-Syafi'i, iaitu sebuah karya Hujjatul Islam al-Imam Abu Hamid al-Ghazali (450-505H).

Kitab Mukhtashar al-Tabrizi termasuk antara kitab-kitab mukhtasharat (ringkasan-ringkasan) yang penting dan bermutu dari aspek susunan dan gaya bahasanya di antara karya-karya fiqh mazhab Syafi’i. Kitab ini telah menjadi tumpuan para ulama, di mana ramai di kalangan mereka telah menghasilkan karya mereka sebagai huraian (syarah) bagi kitab Mukhtashar al-Tabrizi ini. Berikut antara ulama yang telah menyusun kitab sebagai huraian bagi Mukhtashar al-Tabrizi;

a)     Ibn Daqiq al-‘Id, Taqiyyuddin Abu al-Fath Muhammad bin ‘Ali bin Wahb bin Muthi’ al-Qusyairi (625-702H) melalui karyanya yang berjudul  Syarh al-Mukhtashar al-Tibrizi.

      b)     Taqiyyuddin Abu al-Hasan ‘Ali bin Abdul Kafi al-Subki (683-756H), melalui karyanya al-Raqm al-Ibrizi fi Syarh Mukhtashar al-Tabrizi.

     c)   al-Imam Syaikh al-Islam Sirajuddin Abu Hafsh ‘Umar bin al-‘Allamah ‘Aliy Nurul Din al-Nahwiy bin Ahmad al-Mishri al-Syafi’i (723-804H). Terkenal dengan gelaran  Ibn al-Mulaqqin, melalui karyanya Syarh al-Mukhtashar al-Tabrizi.

     d)  Umar bin Muhammad bin Abdul Hakim bin Abdul Razzaq, Qadhi al-Qudha’ Ibn aBalfaya-i.

      e)    Majduddin Abu Bakr bin Ismail al-Sankalumi al-Syafi’i. 

      f)     Al-Imam Qadhi al-Qudhat ‘Izzuddin Ibn Jama’ah, Badruddin Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Sa’adullah bin Jama’ah al-Kinani al-Hamawi (639-733H)

      g)    Muhammad al-Tharbilisi ( Ibn Zahrah)

      h)     Najmuddin Sulaiman bin Abdul Qawiy al-Tawfi al-Hanbali

      i)     Syaikh al-Islam, al-Qadhi Zaynuddin  Abu Yahya Zakariya bin Muhammad 
     bin Ahmad al- Anshari al-Sunaiki al-Mishri (823-926H)

Di antara kitab huraian Mukhtashar al-Tabrizi di atas, saya hanya memperolehi sebuah kitab saja yang telah dicetak dan diterbitkan, iaitu Kitab Syarh Mukhtashar al-Tabrizi (شرح مختصر التبريزي على مذهب الإمام الشافعي) yang disusun oleh Syaikh al-Islam Sirajuddin Ibn al-Mulaqqin, Abu Hafsh ‘Umar bin al-‘Allamah ‘Aliy Nurul Din al-Nahwiy bin Ahmad al-Mishri al-Syafi’i (723-804H). Kitab yang diterbitkan oleh Dar al-Falah, Mesir - dengan 448 halaman ini boleh di-download dan dibaca di pautan 

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment