Thursday, October 12, 2017

AL-BASITH FI AL-MAZHAB (البسيط في المذهب)


Kitab al-Basith fi al-Mazhab  (البسيط في المذهب) adalah sebuah karya fiqh Hujjatul Islam al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (450-505H), yang terkenal dengan gelaran Imam al-Ghazali. Kadang-kala Imam al-Ghazali juga menamakan kitab ini sebagai al-Basith fi al-Furu’ ( البسيط في الفروع.). Beliau ada menyebutkan judul kitab al-Basith ini di dalam beberapa karya beliau yang lain seperti al-Wasit dan Jawahir al-Quran.

Kitab al-Basith ini termasuk dalam rantaian siri karya fiqh al-Ghazali yang terkenal, iaitu al-Basith, al-Wasith dan al-WajizSumber penyusunan ketiga-tiga kitab tersebut berdasarkan kitab Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Mazhab (نهاية المطلب في دراية المذهب)  karya agung guru kepada Imam al-Ghazali, iaitu al-Imam Ruknuddin Abu al-Ma’ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini (419-478H). Dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi’i, jika disebutkan julukan “al-Imam” tanpa nama atau gelaran yang lain, maka ia merujuk kepada Imam al-Haramain ini. 

Menurut Imam Ibn Hajar al-Haytami (973H), pada awalnya al-Imam al-Ghazali telah meringkaskan kitab Nihayah al-Mathlab melalui kitabnya al-Basith dan kemudiannya al-Ghazali telah meringkaskan kitab al-Basith pula melalui karyanya yang berjudul al-Wasith. Akhirnya al-Ghazali telah meringkaskan lagi kitab al-Wasith melalui kitabnya yang berjudul al-Wajiz.

Walaupun kitab al-Basith merupakan ringkasan kepada kitab Nihayah al-Mathlab, tidaklah bermakna semua kandungannya adalah daripada kitab tersebut,  malah Imam al-Ghazali turut memuatkan pandangan-pandangannya. Ini adalah manhaj ulama terdahulu dalam meringkaskan kitab. Sebagaimana Imam al-Nawawi (676 H) yang meringkaskan kitab al-Muharrar karya Imam al-Rafi'i dengan penambahan dan pembetulan.

Sekadar pengamatan dan rujukan penulis yang terhad pada ketika ini - mengenai keberadaan kitab al-Basith pada masa kini -  sebenarnya naskhah kitab ini masih  wujud dalam bentuk manuskrip tulisan tangan di beberapa buah perpustakaan besar di Timur Tengah. Sebahagian daripada kandungan manuskrip ini ada yang telah ditahkik oleh para pelajar ijazah tinggi sebagai kajian ilmiah (tesis). Namun begitu,  penulis dapati kitab al-Basith belum ada yang dicetak dan diterbitkan oleh mana-mana penerbitan[1]. Berbeza dengan kitab-kitab karya al-Ghazali yang lain seperti al-Wasith dan al-Wajiz telah dicetak dan diterbitkan sebagai rujukan umat Islam.Ringkasan kitab al-Basith

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, kitab al-Basith telah diringkaskan oleh Imam al-Ghazali melalui karya beliau yang berjudul al-Wasith. Saya belum mendapat maklumat mengenai karya yang lain sebagai huraian atau ringkasan bagi kitab al-Basith. Wallahu a’lam. 


Sila baca maklumat lanjut mengenai kitab al-Basith di sini. Semoga bermanfaat.

[1] Mungkin kesimpulan awal yang penulis nyatakan ini tidak tepat. Saya sangat berharap para pembaca boleh membetulkan tanggapan ini, jika mempunyai maklumat mengenai kewujudan cetakan kitab al-Basith ini.

No comments:

Post a Comment