Monday, November 16, 2015

al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim fi al-Syariah al-Islamiyah


Kitab al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim fi al-Syariah al-Islamiyah (المفصل في أحكام المرأة و البيت المسلم في الشريعة الإسلامية), adalah sebuah kitab fiqh kontemporari yang terkenal menjadi rujukan para ulama masa kini. Kitab Kitab yang terdiri dari 11 jilid ini ditulis oleh seorang tokoh ulama terkenal dengan keilmuannya yang berasal dari negara Iraq, iaitu al-‘Allamah Syaikh Dr. Abdul Karim Zaidan (1917-2014).

Syaikh Dr. Abdul Karim Zaidan telah  meninggal dunia di Sana’a, ibu Negara Yaman, ketika umurnya 97 tahun. Beliau telah menetap di Yaman dan mengajar di Universiti Iman semenjak tahun 90an. Syeikh Dr Abdul Karim Zaidan terkenal sebagai tokoh dakwah dan pemikir Islam, menjadi pakar rujuk dan telah menulis puluhan karya dalam perundangan, syariah dan pendidikan Islam. Syeikh Abdul Karim juga dianggap sebagai seorang ulama yang hebat, berani mempertahankan Islam dalam apa-apa isu dan sangat menitikberatkan kesatuan rakyat Iraq.

Kitab fiqh karya peninggalan Syaikh Dr. Abdul Karim Zaidan ini, sebagaimana judulnya, ia membincangkan fiqh wanita. Namun bukan berarti kitab ini tidak bicara tentang hukum fiqh secara lengkap. Kalau kita telurusi lebih mendalam, sebenarnya kitab ini merupakan karya ilmu fiqh yang cukup lengkap, mulai dari urusan thaharah sampai urusan yang paling luas seperti mengatur negara, jihad dan seterusnya. Namun kalau di dalam tema-tema itu ada hal-hal yang menyangkut masalah wanita, beliau akan membahas secara lebih detail dan lebih panjang. 

Uniknya, berbeza dengan sistematika buku pada umumnya, setiap perbincangan dalam buku ini dibuat dengan urutan sistem  nombor pada setiap sub judul atau sub pembahasan. Mulai dari jilid satu sampai jilid terakhir, iaitu jilid 11, setiap permasalahan disusun mengikut urutan nombor.  

Pada jilid terakhir, kita menemukan nombor itu berjumlah 13,009. Hal itu bererti ada tiga belas ribuan nombor sub pembahasan dalam 11 jilid kitab ini. Yang sedikit berbeza dengan kitab lainnya adalah setiap memulai sub pembahasan baru, penulis tidak memulai dengan definisi secara etimologi dan terminologi seperti umumnya tulisan ilmiyah, melainkan justru memulai dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadits-hadits yang berkaitan dengan tema pembahasan. Kemudian dilanjutkan dengan mencantumkan kutipan dari kitab-kitab tafsir yang muktamad, dan diikuti dengan pendapat-pendapat para ulama fiqh yang muktamad yang dikutip dari kitab-kitab mereka.

Kitab ini dalam bentuk file pdf boleh dimuat turun melalui pautan http://waqfeya.com/book.php?bid=2676

Semoga bermanfaat.

No comments:

Post a Comment